پلاستیک های مهندسیپلی کربنات 1100U هوستافورم K300 کره
پلی کربنات 1012 خوزستان هوستافورم N109 کره
اکریلیک CM205 تایوان  

 

 


چاپ   ایمیل