پیگمنت های معدنیسفيد صدفی 1100A اُكسن چين مسي 4500B اُكسن چين
طلايی 3300 اُكسن چين سفيد OX163 اُكسن چين
طلايی 3303 اُكسن چين اُکسید آهن (اخرا) 190 چین
طلايی 3350 اُكسن چين اُکسید آهن (اخرا) 130 چین
طلايی 303 اُكسن چين  اُکسید آهن (گل ماش) 313 چین
طلايی HC730C اُكسن چين اُکسید آهن قهوه ای UZ686 چین
سفيد طلايی 2205 اكسن چين   
سفيد آبی HC724DA اُكسن چين  تیتان چین R760
سفيد بنفش HC723DA اُكسن چين تیتان آناتاس کازمو کره KA100
سفيد سبز HC725DA اُكسن چين تیتان دوپونت R105
سفيد OX111 اُكسن چين  تیتان کرونوس 2220 آلمان
سفيد آبي 2225 اُكسن چين  تیتان کرونوس 2190 آلمان
مسی تيره 4560 اُكسن چين تیتان چین SR236
سفيد بنفش 2219 اُكسن چين  تیتان دوپونت R900
سفيد قرمز 2213 اُكسن چين  تیتان لومون R996 چین
قرمز روشن 4504 اُكسن چين تیتان چین R5566
قرمز تيره 4505 اُكسن چين  تیتان ایشی هارا R980 ژاپن
قرمز تيره 4507 اُكسن چين  
 سفيد سبز 2235 اُكسن چين  
بنفش 7219V اُكسن چين  

 

 


چاپ   ایمیل