پیگمنت های آلی (ارگانیک)اپتیکال برایتنرOB1-چین دوده پرینتکس V دگوسا
دوده (کربن بلک) چین 2410G پیگمنت سبز سورناکم 2000G-هند
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL-هند پیگمنت قرمز سورناکم 3124-چین
روغن سویا اپوکسی روغن دی بی پی (DBP)
پیگمنت سبز پراساد هند 1001-چین  

 

 


چاپ   ایمیل