رزین هاهیدروکربن رزین C5-هنقه چین گام روزین (کالیفن) WW-چین
پترورزین تایوان GA120 هیدروکربن رزین C9-هنقه چین
پترورزین تایوان SK120 رزین اپوکسی E01-خوزستان 
رزین اپوکسی E06-خوزستان  

 

 


چاپ   ایمیل