کتون هااستون کمهو سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
متیل اتیل کتون (MEK) متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)

 

 


چاپ   ایمیل