الکل و اترهابوتیل گلایكول (BG)-هانام کره مونوپروپیلن گلایکول (MPG)-چین
ایزوپروپیل الکل (IPA)-کره الکل متانول شیراز
ضد یخ مارون (MEG) ضد یخ شازند اراک (MEG)
گلیسیرین klk مالزی  

 

 


چاپ   ایمیل