افزودنی هابنتون 34-انگلیسی اروزیل 200-آلمانی
اروزیل 200 HV-آلمانی اروزیل فوزیل چینی
اوکا OK 412-آلمانی سیلیکات آلومینیوم P95-اسپانیا
سیلیکات آلومینیوم P95-هند پلی وینیل الکل تایوان BP-20
پلی وینیل الکل تایوان BP-24 پلی وینیل الکل چین 88-24 
پلی وینیل الکل چین 88-20  بنتون کد ژل340-چینی 

 

 


چاپ   ایمیل